2011/11/02

20η Τακτική δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 Η 20η Τακτική δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00'', για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισήγηση 8987 / 24.10.2011 Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
  2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ενίσχυση διαφορών. (Εισήγηση 9117 / 27.10.2011 Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
  3. Αναμόρφωση του  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ενίσχυση διαφορών. (Εισήγηση 9118 / 27.10.2011 Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
  4. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για έκδοση εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», από την Εθνική Τράπεζα.
  5. Εξέταση της υπ αριθ. 8841 / 18.10.2011 αίτησης του κ. Καραχαλίδη Ευγένιου, για υπόθεση ανάκλησης άδειας καταστήματός του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  6. Συζήτηση για το μέλλον και την προοπτική της ΔΕΥΑ Σκοπέλου. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).
  7. Τουριστική προβολή του νησιού και συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής κ. Κων/νος Σκούρας).