2011/12/02

02.12.2111 - Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σκοπέλου

Ξεκινάει από σήμερα, την 2α Δεκεμβρίου 2011, η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) του Δήμου Σκοπέλου για την περίοδο 2012-2014.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σκοπέλου έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα και αποκρυσταλλώνει τους στόχους της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2012-2014, ειδικότερα, συνιστά ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:

Στην Α’ Φάση παρουσιάζεται μια περιεκτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και του αναπτυξιακού προφίλ του νησιού, με αναφορές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά και στα κρίσιμα ζητήματα που τίθενται σχετικά με τις τάσεις και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Περιγράφονται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα και προσδιορίζεται η στρατηγική του δήμου, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Πιο συγκριμένα, το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης για την επόμενη τριετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό γενικών στρατηγικών στόχων που για την επίτευξη τους είναι απαραίτητος ο καθορισμός των βασικών αναπτυξιακών αξόνων που αναλύονται σε γενικά μέτρα.

Στη Β’ Φάση οι υπηρεσίες του δήμου και τα διοικητικά συμβούλια των κοινοτήτων και των νομικών του προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, θα προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους που τους αφορούν για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. Στη φάση αυτή πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ’ έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Το κείμενο της Α’ Φάσης (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 έως και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται αναρτημένο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου (skopelos.gov.gr) και επ’ αυτού μπορούν να υποβάλλονται σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, από πολίτες, συλλόγους και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Οι τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια μπορούν να υποβάλλονται κατ’ ευθείαν στον Δήμαρχο Γιώργο Μιχελή.
  1. Ηλεκτρονικά στο e-mail : ds-mayor@otenet.gr
  2. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Δήμος Σκοπέλου, Γραφείο Δημάρχου, Ν. Σκόπελος, 37003